มุมการจัดการความรู้ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

จังหวัดกาฬสินธุ์ PDF Print E-mail
  
Saturday, 07 July 2007 09:54

สารบัญ

 จังหวัดกาฬสินธุ์

1. สภาพภูมิประเทศของจังหวัดกาฬสินธุ์

1.1 ข้อมูลทั่วไป

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

1.3 แผนที่จังหวัด

2. สภาพภูมิอากาศและฝนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

2.1 สภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

2.1.1 อุณหภูมิ

2.1.2 ความชื้นสัมพัทธ์

2.1.3 ค่าศักย์การคายระเหยน้ำ

2.1.4 ช่วงแสง

2.2 สภาพน้ำฝนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

3.สภาพดินในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

3.1 สภาพดินโดยทั่วไป

3.2 แผนที่กลุ่มชุดดิน

3.3 ลักษณะและสมบัติของดินที่สำคัญต่อการเกษตร

3.4 การจำแนกความเหมาะสมและข้อจำกัดของดินสำหรับการปลูกพืช

3.5 ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินและแนวทางการแก้ไข

3.6 ภาพ Profile ดินแต่ละชุด

3.7 แผนที่แสดงศักยภาพในการให้ผลผลิต

4. แหล่งน้ำและระบบชลประทานในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

4.1 สภาพแหล่งน้ำโดยทั่วไป

4.2 ระบบชลประทานและพื้นที่รับน้ำชลประทาน

5 .ระบบการผลิตและพืชเศรษฐกิจในจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 การผลิตด้านการเกษตรในจังหวัดกาฬสินธุ์

5.2 พืชเศรษฐกิจ

6. การผลิตข้าวในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

6.1 พันธุ์ข้าว

6.2 เหตุผลในการใช้พันธุ์ข้าว

6.3 การเตรียมดินและวิธีการปลูก

6.4 การใส่ปุ๋ย

6.5 การกำจัดวัชพืช

6.6 การเก็บเกี่ยวและการนวด

6.7 ผลผลิต

6.7.1 พื้นที่ปลูกและผลผลิต

6.7.2 ความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกข้าวในการให้ผลผลิตของข้าวที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

7. ผลกระทบต่อการผลิตการผลิตข้าวในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

7.1 ผลกระทบจากสภาพแวดล้อม

7.1.1 ผลกระทบจากสภาพแล้ง

7.1.2 ผลกระทบจากสภาพน้ำท่วม

7.2 ผลกระทบจากโรคและแมลง

7.2.1 ปัญหาจากโรคไหม้

7.2.2 ปัญหาจากแมลงศัตรูข้าว

8. รายได้และรายจ่ายในการทำนา

8.1 รายได้จากการขายข้าว

8.2 รายจ่ายในการทำนา

9.ที่มาของข้อมูลและเอกสาร


......................................................................................................................................................................................................................................................................................


 จังหวัดกาฬสินธุ์

1. สภาพภูมิประเทศของจังหวัดกาฬสินธุ์

1.1 ข้อมูลทั่วไป

           จังหวัดกาฬสินธุ์มีเนื้อที่ประมาณ 4,341,716 ไร่ (6,946.746 ตารางกิโลเมตร) ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 16°2846 ″ ถึง 16°5446 ″  เหนือ และเส้นแวงที่ 103°2716 ″ ถึง 103°3448 ″ ตะวันออก  มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

       ทิศเหนือ        ติดต่อกับ  จังหวัดสกลนครและจังหวัดอุดรธานีโดยมีลำน้ำปาวและห้วยลำพันชาดเป็นแนวแบ่งเขตจังหวัด

       ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดสกลนคร  โดยมีสันปันน้ำของเทือกเขาภูพานเป็นแนวแบ่งเขตจังหวัด

       ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ  จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม โดยมีลำน้ำชีเป็นแนวแบ่งเขตจังหวัด

       ทิศใต้            ติดต่อกับ  จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด

              สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งออกอย่างกว้างๆ ได้  3  สภาพพื้นที่ ดังนี้


1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

           1. ตอนบนของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงและเทือกเขาสูง ได้แก่ เทือกเขาภูพาน มีความสูงอยู่เหนือจากระดับน้ำทะเลปานกลางระหว่าง 250-680 เมตร นอกนั้นจะเป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงเป็นเนินเขา มีความลาดชัน 5-35 เปอร์เซ็นต์ มีความลาดชันเกือบทุกทิศทาง ครอบคลุมพื้นที่ตอนบนของอำเภอท่าคันโท อำเภอคำม่วง กิ่งอำเภอสามชัย อำเภอเขาวงและอำเภอนาคู พื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของลำน้ำปาวและลำน้ำพาน

           2. ตอนกลางของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีสภาพภูมิประเทศเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชันระหว่าง 2-12 เปอร์เซ็นต์  และมีพื้นที่ราบระหว่างลูกคลื่นเหล่านี้   บริเวณตอนกลางของจังหวัด มีลักษณะเป็นเนินค่อนข้างสูงลาดเอียงไปสู่ทางทิศใต้ พื้นที่บริเวณนี้อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 180-250 เมตร

           3. ตอนล่างของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีสภาพภูมิประเทศเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์และเป็นพื้นที่ราบลุ่มสองฝั่งของลำน้ำปาว พื้นที่บริเวณนี้อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 120-180 เมตร (สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน, 2550)

1.3 แผนที่จังหวัด

                   

                     ภาพที่ 1  แผนที่แสดงขอบเขตของจังหวัดกาฬสินธุ์

 

2. สภาพภูมิอากาศและฝนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

2.1 สภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

2.1.1 อุณหภูมิ

           การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทั้งปีของจังหวัดกาฬสินธุ์ (ภาพที่ 2)  เห็นได้ว่ามีสภาพอากาศหนาวเย็นช่วงต้นปีอุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนมกราคม 23.81 ±0.26°C  อุณหภูมิต่ำสุดลดลงถึง 17.21 ±0.30°C   อุณหภูมิเฉลี่ยเริ่มขยับสูงขึ้นเรื่อยๆ จากเดือนกุมภาพันธ์ 25.66 ±0.51 °C ถึง เดือนเมษายน 29.83±0.26°C ซึ่งเป็นช่วงกลางฤดูร้อน  อุณหภูมิในตอนกลางวันร้อนจัดในเดือนมีนาคมและเมษายน  โดยอุณหภูมิสูงสุด 34.36±0.31°C และ 35.41±0.42 °C ในเดือน มีนาคมและเมษายน ตามลำดับ  หลังจากนั้นอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน จนถึงเดือนกรกฏาคม  จากนั้นลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูหนาว  อุณหภูมิลดลงถึงต่ำสุดช่วงปลายปี ในเดือนธันวาคมมีอุณหภูมิต่ำสุด 17.10±0.50 °C เฉลี่ย 23.16 ±0.45°C 

 

ภาพที่ 2  กราฟแสดงอุณหภูมิในแต่ละเดือนของจังหวัดกาฬสินธุ์  ประกอบด้วย  อุณหภูมิสูงสุด (T max) ต่ำสุด (T min ) เฉลี่ย (T mean) (ค่าเฉลี่ย 10 ปี, พ.ศ. 2542-2551 แหล่งข้อมูล: กรมอุตุนิยมวิทยา)

 

2.1.2 ความชื้นสัมพัทธ์

           จากกราฟความชื้นสัมพัทธ์ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ (ภาพที่ 3) ในเดือนกุมภาพันธ์ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่ 65.01±1.63%  ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์จะเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 75.38±1.97%  และปริมาณความชื้นสัมพัทธ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกันยายน   ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดในเดือนกันยายนอยู่ที่ 82.55±1.16%  เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน  และปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ลดลงช่วงสิ้นสุดฤดูฝนในเดือนตุลาคม ถึงธันวาคม  มีปริมาณความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่ 74.82±1.37% และ 65.62±1.44%  เนื่องจากเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูหนาว 

ภาพที่ 3  กราฟแสดงความชื้นสัมพัทธ์ (%) (ค่าเฉลี่ย 10 ปี, พ.ศ. 2542-2551 แหล่งข้อมูล: กรมอุตุนิยมวิทยา)

 

2.1.3 ค่าศักย์การคายระเหยน้ำ

           ค่าศักย์การคายระเหยน้ำของจังหวัดกาฬสินธุ์ (ภาพที่ 4) ในเดือนมกราคม ค่าศักย์การคายระเหยน้ำ อยู่ที่112.64±3.89  มิลลิเมตร  ค่าศักย์การคายระเหยน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อน  ในเดือนมีนาคม มีค่าศักย์การคายระเหยน้ำอยู่ที่ 145.95±3.47 มิลลิเมตร ถึงสูงสุดในเดือนเมษายน โดยมีค่าศักย์การคายระเหยน้ำอยู่ที่ 153.82±5.03 มิลลิเมตร  หลังจากนั้ค่าศักย์การคายระเหยน้ำลดต่ำลงในเดือนพฤษภาคม  ด้วยการเข้าสู้ฤดูฝน   ค่าศักย์การคายระเหยน้ำในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่142.88±4.55 มิลลิเมตร  ค่าศักย์การคายระเหยน้ำต่ำสุดอยู่ในเดือน กันยายน โดยมีค่าศักย์การคายระเหยน้ำอยู่ที่ 100.74±3.64  มิลลิเมตร และค่าศักย์การคายระเหยน้ำเพิ่มปริมาณมากขึ้นช่วงสิ้นสุดฤดูฝนในเดือนตุลาคม ถึงธันวาคม

 

ภาพที่ 4 กราฟแสดงค่าศักย์การคายระเหยน้ำ (มม.) ในแต่ละเดือนของจังหวัดกาฬสินธุ์ (ค่าเฉลี่ย 10 ปี  พ.ศ. 2542-2551, แหล่งข้อมูล: กรมอุตุนิยมวิทยา)

 

2.1.4 ช่วงแสง

2.2 สภาพน้ำฝนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

       ปริมาณน้ำฝน

           สภาพน้ำฝน (pattern) ในแต่ละเดือนของจังหวัดกาฬสินธุ์ (ภาพที่ 5) แสดงให้เห็นถึงฤดูกาลที่โดยปกติจะเริ่มราวเดือนเมษายน  โดยมีปริมาณน้ำฝน  83.02±15.50 มิลลิเมตร (ค่าเฉลี่ย 10 ปี 2542-2551)  ปริมาณน้ำฝนเพิ่มมากขึ้นเป็น 205.94±27.93  มิลลิเมตร ในเดือนพฤษภาคม  ปริมาณน้ำฝนสูงสุดอยู่ในเดือนกรกฎาคม (255.26±40.14 มิลลิเมตร)   และ เดือนสิงหาคม (263.15±33.58 มิลลิเมตร)  ก่อนที่ปริมาณจะลดลงอย่างรวดเร็วในเดือนตุลาคม  และฤดูฝนสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน   ปริมาณน้ำฝนสะสมเฉลี่ยรายเดือน 10 ปีย้อนหลัง พบว่า เดือนสิงหาคมมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสะสมมากที่สุด คือ 263.15±33.58 มิลลิเมตร  ปริมาณน้ำฝนทั้งปี 1483.05± 242.41 มิลลิเมตร (ค่าเฉลี่ย 10 ปี 2542-2551)

  

ภาพที่ 5  กราฟแสดงปริมาณน้ำฝนสะสมในแต่ละเดือนของจังหวัดกาฬสินธุ์ (ค่าเฉลี่ย 10 ปี 2542-2551, แหล่งข้อมูล: กรมอุตุนิยมวิทยา)

  

 3 .สภาพดินในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

3.1 สภาพดินโดยทั่วไป

      ทรัพยากรดินจังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบด้วย 29 กลุ่มชุดดิน มีเนื้อที่ประมาณ 3,956,892 ไร่ หรือประมาณ 91.136 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด และพื้นที่เบ็ดเตล็ด 7 ประเภท มีเนื้อที่ประมาณ 387,824 ไร่ หรือประมาณ 8.864 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด (ตารางที่ 1)

3.2 แผนที่กลุ่มชุดดิน

     แผนที่ของกลุ่มชุดดินที่พบในพื้นจังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งมีลักษณะและสมบัติที่แตกต่างกัน กลุ่มชุดดิน ที่พบในพื้นที่แบ่งเป็น  29 กลุ่มชุดดิน และพื้นที่อื่นๆ  ดังภาพที่ 6 กลุ่มชุดดินที่พบมากที่สุดในจังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์ คือ กลุ่มชุดดินที่ 40  มีเนื้อที่ประมาณ 1,517,458 ไร่ หรือ 34.95 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด  กลุ่มชุดดินที่ 40  มีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร และไมผลค่อนข้างไม่เหมาะสมที่จะนํามาปลูกพืชผัก  และไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการทํานา เนื่องจากเนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายและสภาพพื้นที่ไม่อํานวย  แต่สามารถใชประโยชน์ในการปลูกไมโตเร็วและปลูกหญ้าเลี้ยงสัตวได้ดี  กลุ่มชุดดินที่พบรองลงมาคือ  กลุ่มชุดดินที่ 21  มีเนื้อที่ประมาณ  417,835 ไร่ หรือ 9.63 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด  กลุ่มชุดดินที่ 21  มีศักยภาพเหมาะสมในการทํานาในช่วงฤดูฝนและเหมาะสมในการปลูกพืชไรและพืชผักอายุสั้นในช่วงฤดูแล้ง และเกษตรกรได้ปฏิบัติอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินสําหรับการปลูกพืชต่าง ๆ ที่กล่าวไม่ค่อยมีข้าวที่ปลูกอาจถูกน้ำท่วมในบางที่ และบางพื้นที่ที่ไม่มีการชลประทานจะขาดแคลนน้ำเพาะปลูกข้าวในช่วงฤดูแล้ง

      

                ภาพที่ 6 แผนที่กลุ่มชุดดินจังหวัดกาฬสินธุ์

   

3.3 ลักษณะและสมบัติของดินที่สำคัญต่อการเกษตร

      รายละเอียดลักษณะและสมบัติของดินแต่ละหน่วยแผนที่ของกลุ่มชุดดินที่พบในพื้นที่ แสดงไว้ใน  ตารางที่  2 และตารางที่ 3

3.4 การจำแนกความเหมาะสมและข้อจำกัดของดินสำหรับการปลูกพืช

      ความเหมาะสมของดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจในจังหวัดกาฬสินธุ์ (ตารางที่ 4 และตารางที่ 5) สรุปได้ดังนี้

พื้นที่ลุ่ม

                1. เหมาะสมดีสำหรับปลูกข้าว มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่เสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วมบ่าในฤดูฝน ดินเหนียวจัด หน้าดินแห้งจะแตกระแหงเป็นร่องกว้างและลึก มีเนื้อที่ประมาณ  148,766 ไร่ หรือ  3.426  เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด (กลุ่มชุดดินที่ 4)              

                2. เหมาะสมดีสำหรับปลูกข้าว มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ บางพื้นที่หน้าดินแน่นทึบและขาดแคลนน้ำ มีเนื้อที่ประมาณ 159,332 ไร่ หรือ 3.670 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด (กลุ่มชุดดินที่ 5, 15)

                3. เหมาะสมดีสำหรับปลูกข้าว มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่มีสภาพพื้นที่ค่อนข้างดอน ทำให้ขาดแคลนน้ำในระยะที่ฝนทิ้งช่วง มีเนื้อที่ประมาณ 43,839 ไร่ หรือ 1.010 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด (กลุ่มชุดดินที่ 7)

                4. เหมาะสมดีสำหรับปลูกข้าว มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่มีเนื้อดินเป็นดินปนทรายและมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีเนื้อที่ประมาณ 300,866 ไร่ หรือ 6.929 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด (กลุ่มชุดดินที่ 17, 18, 22)

                5. เหมาะสมดีสำหรับปลูกข้าว มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีเนื้อดินเป็นดินปนทรายและมีสภาพพื้นที่ค่อนข้างดอนหรือมีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีเนื้อที่ประมาณ 781,579 ไร่ หรือ 18.004 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด (กลุ่มชุดดินที่ 15hi,  17hi,  17hiB,  18hi, 18hiB,   19,   19B,    21,    21B)

                6. เหมาะสมดีสำหรับปลูกข้าว มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่เป็นดินเค็ม มีเนื้อที่ประมาณ 30,905 ไร่ หรือ 0.712 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด (กลุ่มชุดดินที่   20,  20c)

                7. เหมาะสมดีสำหรับปลูกข้าว มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่เป็นดินตื้น มีเนื้อที่ประมาณ 12,405 ไร่ หรือ 0.285 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด (กลุ่มชุดดินที่   25,  25B)

                8. ไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับปลูกข้าว มีข้อจำกัดปานกลางที่มีเนื้อดินเป็นดินทรายหนา ขาดแคลนน้ำนานและมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีเนื้อที่ประมาณ  80.093 ไร่ หรือ  1.844  เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด (กลุ่มชุดดินที่   24,   24B)

พื้นที่ดอน

                1. เหมาะสมดีสำหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ไม่มีข้อจำกัดใดๆ ในการใช้เพาะปลูกพืช มีเนื้อที่ประมาณ 4,631 ไร่ หรือ 0.106 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด (กลุ่มชุดดินที่ 31B, 33B,    55B)

                2. เหมาะสมดีสำหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  มีเนื้อที่ประมาณ  1,681,254  ไร่ หรือ  38.722  เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด (กลุ่มชุดดินที่   35B, 36B, 37B, 40B, 56B)

                3. เหมาะสมดีสำหรับการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นและทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ และเหมาะสมดีสำหรับการปลูกพืชไร่ มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ขาดแคลนน้ำและสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีเนื้อที่ประมาณ 48,044 ไร่ หรือ 1.107 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด (กลุ่มชุดดินที่  35C, 40C, 55C, 56C)

                4. เหมาะสมดีสำหรับการปลูกพืชไร่ มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่มีเนื้อดินเป็นดินปนทรายและมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับการปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น มีข้อจำกัดปานกลางที่เสี่ยงต่อน้ำไหลบ่าท่วมขังในฤดูฝน มีเนื้อที่ประมาณ 6,257 ไร่ หรือ 0.144 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด (กลุ่มชุดดินที่  38B )

                5. เหมาะสมดีสำหรับการปลูกอ้อย  มันสำปะหลัง  ข้าวฟ่าง  และทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่มีเนื้อดินเป็นดินทรายและมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับการปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น มีข้อจำกัดปานกลางที่มีเนื้อดินเป็นดินทราย มีเนื้อที่ประมาณ 231,280 ไร่ หรือ 5.327 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด (กลุ่มชุดดินที่ 41B, 44B)

                6. เหมาะสมปานกลางสำหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น  และทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่เป็นดินตื้นและมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีเนื้อที่ประมาณ 6,752 ไร่ หรือ 0.156 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด (กลุ่มชุดดินที่ 46B, 48B, 49B)

                7. ไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น  และทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  มีข้อจำกัดปานกลางที่เป็นดินตื้นและมีก้อนหินกระจัดกระจายบริเวณหน้าดินมาก มีเนื้อที่ประมาณ 133,510 ไร่ หรือ 3.075 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด (กลุ่มชุดดินที่   47B, 47C, 61C, 61D, 61E)

                8. ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น  และทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   มีข้อจำกัดรุนแรงที่มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขา  มีเนื้อที่ประมาณ 287,362 ไร่ หรือ 6.619 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด  (กลุ่มชุดดินที่   62)

                พื้นที่เบ็ดเตล็ด   มีเนื้อที่ประมาณ   384,824  ไร่ หรือ 8.864  เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด

3.5 ปัญหาหารใช้ประโยชน์ที่ดินและแนวทางการแก้ไข

           1. ปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ที่เสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วมเป็นประจำจะอยู่ใกล้แม่น้ำสายหลัก มีเนื้อที่รวมประมาณ 155,023 ไร่ หรือ 3.570 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด พบในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำหลังสันดินริมแม่น้ำ ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่  4  มีเนื้อที่ประมาณ 148,766 ไร่ หรือ 3.426 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด  พบบริเวณพื้นที่ส่วนต่ำของสันดินริมแม่น้ำ ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่  38B มีเนื้อที่ประมาณ 6,257 ไร่ หรือ 0.144 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด

          แนวทางการแก้ไข  ควรเลือกระยะเวลาปลูกข้าวให้เหมาะสมกับฤดูกาล เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากน้ำท่วมบ่า เมื่อมีฝนตกหนัก ไถพรวนดินที่ความลึกแตกต่างกันในแต่ละปี เพื่อป้องกันการเกิดชั้นดานแข็ง

ปรับปรุงดินด้วยการไถกลบพืชปุ๋ยสดก่อนหรือหลังปลูกข้าว ร่วมกับการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์น้ำและปุ๋ยเคมี เพื่อรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เสื่อมโทรมลง

          2. ปัญหาหน้าดินแน่นทึบ พื้นที่ที่มีหน้าดินแน่นทึบเป็นพื้นที่ที่เกิดจากการทับของตะกอนลำน้ำที่มีอนุภาคดินทรายแป้งสูงหรือเกิดจากการสลายตัวของหินทรายแป้ง มีเนื้อที่รวมประมาณ 163,963 ไร่ หรือ 3.776 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด พบในพื้นที่ลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่  5 และ  15 มีเนื้อที่ประมาณ 159,332 ไร่ หรือ 3.670 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด พบในพื้นที่ดอน ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่  31B, 33B และ 55B มีเนื้อที่ประมาณ 4,631 ไร่ หรือ 0.106 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด

          แนวทางการแก้ไข ไถพรวนดินที่ความลึกแตกต่างกันไปในแต่ละปี เพื่อป้องกันการเกิดชั้นดานแข็งปรับปรุงดินด้วยการไถกลบพืชปุ๋ยสดก่อนหรือหลังปลูกข้าว ร่วมกับการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์น้ำและปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชที่ปลูกและทำให้ดินร่วนซุย พัฒนาแหล่งน้ำไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้ำ

          3. ปัญหาดินตื้น พื้นที่ที่เป็นดินตื้นเป็นชั้นที่พบลูกรัง ก้อนกรวด เศษหิน ปริมาณมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรหรือพบชั้นหินพื้นภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน เกิดจากการเคลื่อนย้ายและแข็งตัวของหินทรายแป้งที่มีศิลาแลงอ่อนมาก หรือเกิดจากสลายตัวผุพังของหินทราย มีเนื้อที่รวม 152,667 ไร่ หรือ 3.516 เปอร์เซ็นต์ พบในพื้นที่ลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่   25 และ 25B มีเนื้อที่ประมาณ 12,405 ไร่ หรือ 0.285 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด พบในพื้นที่ดอน ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่  46B, 48B   และ 49B (ดินตื้นถึงชั้นลูกรัง ก้อนกรวดหรือเศษหินมาก) มีเนื้อที่ประมาณ 6,752 ไร่ หรือ 0.156 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด กลุ่มชุดดินที่ 47B   และ 47C (ดินตื้นถึงชั้นหินพื้น) และกลุ่มชุดดินที่   61C, 61D  และ 61E (ดินตื้นถึงชั้นหินพื้นและมีเศษหินหรือก้อนหินกระจัดกระจายที่ผิวหน้าดินมาก) มีเนื้อที่ประมาณ 133,510 ไร่ หรือ 3.075 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด

          แนวทางการแก้ไข  เลือกพื้นที่ที่มีหน้าดินหนาและไม่มีลูกรังหรือก้อนกรวดกระจัดกระจายที่ผิวหน้าดินมากมาใช้ปลูกข้าว สำหรับพื้นที่ที่เป็นดินตื้นมากหรือมีลูกรังและก้อนกรวดที่ผิวดินมาก ควรปล่อยไว้ให้เป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติหรือปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว  ปรับพื้นที่ในแปลงปลูกข้าวให้ราบเรียบและทำคันนา เพื่อให้มีการกับเก็บน้ำได้สม่ำเสมอตลอดแปลงปลูก  ปรับปรุงดินด้วยการไถกลบพืชปุ๋ยสดก่อนหรือหลังปลูกข้าว ร่วมกับการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์น้ำและปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มธาตุอาหารและความสามารถในการดูดซับน้ำและธาตุอาหารไม่สูญเสียไปก่อนที่พืชจะนำไปใช้  พัฒนาแหล่งน้ำไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้ำ

          4. ปัญหาดินเค็ม พื้นที่ดินเค็มเป็นดินมีชั้นดานแข็งและมีเกลือสะสมมากภายในความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดินหรือมีคราบเกลือปรากฏที่ผิวดินมาก มีเนื้อที่ประมาณ   30,904  ไร่ หรือ  0.712  เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด พบในพื้นที่ลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่   20   และ 20c

          แนวทางการแก้ไข  เลือกพื้นที่ที่เป็นดินเค็มน้อยหรือมีคราบเกลือปรากฏที่ผิวดินน้อยและมีแหล่งน้ำไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้ำ ควบคุมและล้างเกลือออกไปจากพื้นที่ สำหรับพื้นที่ที่เป็นดินเค็มจัด ควรปล่อยไว้ให้เป็นทุ่งธรรมชาติหรือปลูกไม้ใช้สอยโตเร็วที่ทนเค็ม  ปรับพื้นที่ในแปลงปลูกข้าวให้ราบเรียบและทำคันนา เพื่อให้มีการกับเก็บน้ำได้สม่ำเสมอตลอดแปลงปลูก  ปล่อยให้มีน้ำขังและระบายน้ำออกก่อนปลูกข้าว เพื่อลดความเค็มในดินก่อนปลูกข้าว  ปรับปรุงดินด้วยการไถกลบพืชปุ๋ยสดก่อนหรือหลังปลูกข้าว ร่วมกับการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์น้ำและปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชที่ปลูกและช่วยทำให้ดินร่วนซุยสามารถกักเก็บน้ำและดูดซับธาตุอาหารไม่ให้สูญเสียไปก่อนที่พืชจะนำไปใช้  พัฒนาแหล่งน้ำไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้ำ ควบคุมและล้างเกลือออกไปจากแปลงปลูกข้าว

          5. ปัญหาดินทราย ดินทรายเป็นดินที่มีเนื้อดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วนหนา  โดยทั่วไปมีชั้นดินทรายหนามากกว่า 100 เซนติเมตรจากผิวดิน มีเนื้อที่ประมาณ  311,373 ไร่ หรือ 7.171 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด   พบในพื้นที่ลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่   24   และ 24B มีเนื้อที่ประมาณ  80,093 ไร่ หรือ 1.844 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด   พบในพื้นที่ดอน ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่  41B   และ 44B  มีเนื้อที่ประมาณ  231,280 ไร่ หรือ 5.327 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด

          แนวทางการแก้ไข  เลือกชนิดพืชที่ทนแล้งมาปลูกปรับปรุงดินด้วยการไถกลบพืชปุ๋ยสดบำรุงดิน หรือปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์น้ำและปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มธาตุอาหาร และความสามารถในการดูดซับน้ำและธาตุอาหารไม่ให้สูญเสียก่อนที่พืชจะนำไปใช้จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เช่น ปลูกพืชคลุมดินหรือมีวัสดุคลุมดิน ทำคันดินร่วมกับปลูกแฝกพัฒนาแหล่งน้ำและระบบการให้น้ำไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้ำ

          6. ปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ส่วนใหญ่เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินที่เป็นหินทรายหรือตะกอนดินเนื้อหยาบ ทำให้ดินมีอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนและการอิ่มตัวด้วยเบสต่ำ มีเนื้อที่รวมประมาณ 1,982,120 ไร่ หรือ 45.651 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด   พบในพื้นที่ลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่  17, 18  และ 22 มีเนื้อที่ประมาณ   300,866 ไร่ หรือ 6.929 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด พบในพื้นที่ดอน ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่   35B, 36B, 37B, 40B  และ 56B มีเนื้อที่ประมาณ  1,681,254 ไร่ หรือ 38.722 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด

          แนวทางการแก้ไข  ปรับปรุงดินด้วยการไถกลบพืชปุ๋ยสดก่อนหรือหลังปลูกข้าว ร่วมกับการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์น้ำและปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มธาตุอาหารและความสามารถในการกับเก็บน้ำและดูดซับธาตุอาหารไม่ให้สูญเสียไปก่อนที่พืชจะนำไปใช้พัฒนาแหล่งน้ำไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้ำ

          7. ปัญหาขาดแคลนน้ำ พื้นที่ปลูกข้าวค่อนข้างดอนหรือมีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ทำให้ยากต่อการกักเก็บน้ำและกักเก็บน้ำไม่สม่ำเสมอในแปลงปลูกข้าว มีเนื้อที่รวมประมาณ  825,436 ไร่ หรือ 19.014 เปอร์เซ็นต์ของจังหวัด ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่  7  มีเนื้อที่ประมาณ  43,839 ไร่ หรือ 1.010 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด และกลุ่มชุดดินที่  15hi, 17hi, 17hiB, 18hi, 18hiB, 19, 19B, 21  และ 21B  มีเนื้อที่ประมาณ  781,597 ไร่ หรือ 8.004 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด

          แนวทางการแก้ไข  เลือกระยะเวลาปลูกข้าวให้เหมาะสมกับฤดูกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการปลูกข้าวแล้วขาดแคลนน้ำนาน และอาจทำให้ไม่ได้รับผลผลิต  ปรับพื้นที่ในแปลงปลูกข้าวให้ราบเรียบและทำคันนา เพื่อให้มีการกับเก็บน้ำได้สม่ำเสมอตลอดแปลงปลูกและเพียงพอตลอดฤดูปลูก  ปรับปรุงดินด้วยการไถกลบพืชปุ๋ยสดก่อนหรือหลังปลูกข้าว ร่วมกับการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์น้ำและปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มธาตุอาหารและความสามารถในการดูดซับน้ำและธาตุอาหารไม่ให้สูญเสียไปก่อนที่พืชจะนำไปใช้  พัฒนาแหล่งน้ำไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้ำ

          8. ปัญหาความลาดชันของพื้นที่ พื้นที่ทำการเกษตรที่มีความลาดชันและมีเนื้อดินเป็นดินปนทราย ทำให้เกิดการชะล้างพังทลายได้ง่ายและรุนแรง และจำกัดชนิดพืชที่ใช้ปลูก โดยเฉพาะกลุ่มพืชไร่หรือพืชผัก การเกษตรที่ต้องมีการไถพรวนอยู่เสมอ พบในพื้นที่ดอน ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 35C, 40C, 55C   และ 56C มีเนื้อที่ประมาณ   48,044  ไร่ หรือ  1.107  เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด

          แนวทางการแก้ไข  เลือกชนิดพืชที่ปลูกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  โดยมีการไถพรวนขวางความลาดชันหรือปลูกพืชที่มีการไถพรวนน้อยมาปลูก เพื่อลดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน  ปรับปรุงดินด้วยการไถกลบพืชปุ๋ยสดบำรุงดิน หรือปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์น้ำและปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มธาตุอาหารและความสามารถในการดูดซับน้ำและธาตุอาหารไว้ไม่ให้สูญเสียไปก่อนที่พืชจะนำไปใช้  จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เช่น ปลูกพืชคลุมดินหรือมีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน ทำแนวคันดินร่วมกับการปลูกแฝก  พัฒนาแหล่งน้ำไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้ำ

          9. ปัญหาความลาดชันของพื้นที่สูง พื้นที่ลาดชันสูง มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ประกอบด้วย กลุ่มชุดดินที่ 62 มีเนื้อที่ประมาณ 287,362 ไร่ หรือ  6.619 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด

          แนวทางการแก้ไข  ควรปล่อยไว้ให้เป็นป่าธรรมชาติหรือทำสวนป่า เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้มีความลาดชันสูงมาก เมื่อนำมาใช้ทำการเกษตร จะส่งเสริมให้เกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน ถ้าจะนำมาใช้ประโยชน์ทางเกษตร จำเป็นต้องทำการศึกษาดินอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง โดยนำพื้นที่ที่มีศักยภาพต่อการเพาะปลูกและทำการเกษตรแบบวนเกษตร  (สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน, 2550)

 

 3.6 ภาพ Profile ดินแต่ละชุด

 

 3.7 แผนที่แสดงศักยภาพในการให้ผลผลิต

 

4. แหล่งน้ำและระบบชลประทานในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

4.1 สภาพแหล่งน้ำโดยทั่วไป

4.2 ระบบชลประทานและพื้นที่รับน้ำชลประทาน

 

5 .ระบบการผลิตและพืชเศรษฐกิจในจังหวัดกาฬสินธุ์

5.1 การผลิตด้านการเกษตรในจังหวัดกาฬสินธุ์

5.2 พืชเศรษฐกิจ

 

6. การผลิตข้าวในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

6.1 พันธุ์ข้าว

6.2 เหตุผลในการใช้พันธุ์ข้าว

6.3 การเตรียมดินและวิธีการปลูก

6.4 การใส่ปุ๋ย

6.5 การกำจัดวัชพืช

6.6 การเก็บเกี่ยวและการนวด

6.7 ผลผลิต

6.7.1 พื้นที่ปลูกและผลผลิต

6.7.2 ความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกข้าวในการให้ผลผลิตของข้าวที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

พื้นที่ลุ่ม

                ความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกข้าวในการให้ผลผลิตของข้าวที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในพื้นที่ลุ่ม ดังนี้

            1. เหมาะสมดีสำหรับปลูกข้าว มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่เสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วมบ่าในฤดูฝน ดินเหนียวจัด หน้าดินแห้งจะแตกระแหงเป็นร่องกว้างและลึก มีเนื้อที่ประมาณ  148,766 ไร่ หรือ  3.426  เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด (กลุ่มชุดดินที่ 4)   แนวทางการแก้ไข  ควรเลือกระยะเวลาปลูกข้าวให้เหมาะสมกับฤดูกาล เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากน้ำท่วมบ่า เมื่อมีฝนตกหนัก ไถพรวนดินที่ความลึกแตกต่างกันในแต่ละปี เพื่อป้องกันการเกิดชั้นดานแข็งปรับปรุงดินด้วยการไถกลบพืชปุ๋ยสดก่อนหรือหลังปลูกข้าว ร่วมกับการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์น้ำและปุ๋ยเคมี เพื่อรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เสื่อมโทรมลง

             2. เหมาะสมดีสำหรับปลูกข้าว มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ บางพื้นที่หน้าดินแน่นทึบและขาดแคลนน้ำ มีเนื้อที่ประมาณ 159,332 ไร่ หรือ 3.670 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด (กลุ่มชุดดินที่ 5, 15)แนวทางการแก้ไข  ไถพรวนดินที่ความลึกแตกต่างกันไปในแต่ละปี เพื่อป้องกันการเกิดชั้นดานแข็ง  ปรับปรุงดินด้วยการไถกลบพืชปุ๋ยสดก่อนหรือหลังปลูกข้าว ร่วมกับการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์น้ำและปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชที่ปลูกและทำให้ดินร่วนซุย  พัฒนาแหล่งน้ำไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้ำ

             3. เหมาะสมดีสำหรับปลูกข้าว มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่มีสภาพพื้นที่ค่อนข้างดอน ทำให้ขาดแคลนน้ำในระยะที่ฝนทิ้งช่วง มีเนื้อที่ประมาณ 43,839 ไร่ หรือ 1.010 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด (กลุ่มชุดดินที่ 7) แนวทางการแก้ไข  เลือกระยะเวลาปลูกข้าวให้เหมาะสมกับฤดูกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดแคลนน้ำปรับพื้นที่ในแปลงปลูกข้าวให้ราบเรียบและทำคันนา เพื่อให้มีการกับเก็บน้ำได้สม่ำเสมอตลอดแปลงปลูกปรับปรุงดินด้วยการไถกลบพืชปุ๋ยสดก่อนหรือหลังปลูกข้าว ร่วมกับการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์น้ำและปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชที่ปลูก และรักษาศักยภาพในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เสื่อมโทรมลง  พัฒนาแหล่งน้ำไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้ำ

             4. เหมาะสมดีสำหรับปลูกข้าว มีข้อจำกัดเล็กน้อยที่มีเนื้อดินเป็นดินปนทรายและมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีเนื้อที่ประมาณ 300,866 ไร่ หรือ 6.929 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด (กลุ่มชุดดินที่ 17, 18, 22) แนวทางการแก้ไข  ปรับปรุงดินด้วยการไถกลบพืชปุ๋ยสดก่อนหรือหลังปลูกข้าว ร่วมกับการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์น้ำและปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มธาตุอาหารและความสามารถในการกับเก็บน้ำและดูดซับธาตุอาหารไม่ให้สูญเสียไปก่อนที่พืชจะนำไปใช้  พัฒนาแหล่งน้ำไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้ำ  (สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน, 2550)

                                 

ภาพที่ 7 พื้นที่ความเหมาะสมในการปลูกข้าวของจังหวัดกาฬสินธุ์

 

7. ผลกระทบต่อการผลิตการผลิตข้าวในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

7.1 ผลกระทบจากสภาพแวดล้อม

7.1.1 ผลกระทบจากสภาพแล้ง

7.1.2 ผลกระทบจากสภาพน้ำท่วม

7.2 ผลกระทบจากโรคและแมลง

7.2.1 ปัญหาจากโรคไหม้

7.2.2 ปัญหาจากแมลงศัตรูข้าว 

 

8. รายได้และรายจ่ายในการทำนา

8.1 รายได้จากการขายข้าว

8.2 รายจ่ายในการทำนา 

 

9. ที่มาของข้อมูลและเอกสาร

กรมอุตุนิยมวิทยา. 2542. ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา (พ.ศ.2542-2551).

แผนที่แสดงขอบเขตของจังหวัดกาฬสินธุ์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://school.obec.go.th/padung / map.html.(วันที่ค้นข้อมูล :  21 มกราคม 2553).

ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน กรมพัฒนาที่ดิน. 2553. ภาพแสดงพื้นที่ความเหมาะสมในการปลูกข้าวของจังหวัดกาฬสินธุ์.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้

         จาก:http://www.gissite3.ldd.go.th.(วันที่ค้นข้อมูล :  3 กุมภาพันธ์ 2553).

ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน กรมพัฒนาที่ดิน. 2553. แผนที่กลุ่มชุดดินจังหวัดกาฬสินธุ์.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.gissite3.ldd.go.th.

         (วันที่ค้นข้อมูล :3 กุมภาพันธ์ 2553).

สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน. 2550. รายงานสำรวจดินเพื่อการเกษตรจังหวัดสกลนคร. เอกสารวิชา การฉบับที่  16/05/50 กรมพัฒนาที่ดิน

         กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

  

Он перебежал лужайку и в точности выполнил все наставления старого охотника.

Теперь оставалось только бросить его на горячую сковороду, тотчас перевернуть, еще мгновенье и тортилья готова.

Разумеется, это чудовищно, но таковы были там люди в те времена, и в этом нет ничего невероятного.

Едва он собрался оправдаться, как снова показалось что-то белое, поднимаясь к самому небу.

Госбезопасность, по сути, проникла во все дырки от всех бубликов, могла любого дернуть за штаны в любой нужный момент, но демократия!

Не правда ли, решение суда было великолепное просто чудо!

Теперь я понял, откуда у нее такие повадки.

Наконец Зебу удалось схватить молодого "скачать smart hdd"ирландца в свои сильные объятия и отнести на берег.

А снаружи был воздух, "игры винкс силы винкс"хороший чистый воздух.

В таком случае,-заметил Швейк,-господин капрал может гордиться "анны гавальд просто вместе скачать"тем, что его никто не в "скачать песни аш казак про"состоянии измерить.

Дом содрогнулся от "скачать книгу мобильный"удара его огромного "скачать песню пошёл вон"тела.

Одного из них он просто ненавидел.

Так элементы новых технологий стали связующими звеньями в нашей страсти.

Правая сторона распухла и одна рана зияла на щеке, а другая на лбу.

Он должен был знать, что тело здесь.

Римо нащупал нервные узлы на шее и на солнечном сплетении и начал производить манипуляции, известные только Синанджу.

В страховой компании захотят на нее посмотреть.

Он пробился через ваших людей, через ряды моих людей.

Эйрадис снова закричала у нее на спине набухли крылья, а в следующее мгновение раскрылись, обагрив ее тело кровью.

Я хотел было сказать, что отмена вендетты прежде всего сохранит множество чужих жизней, но это прозвучало бы ханжески, даже если бы я говорил искренне.

Я был более чем убежден, что он попытается установить со мной вновь хорошие отношения потому, что я являюсь его единственным связующим звеном с Двором Эмбера, а дела его приняли неблагоприятный оборот.

Но все они не затрагивают основные функции.

В Лимбе было не жарко, но и не холодно.

Если у вас есть что-нибудь, чем рисуют, я могу сделать достаточно точную карту.

Там я видел ее в последний раз.

В конце концов, последнее слово всегда остается за драматургом.

Слишком многое зависит от многого.

К тому же поза, в которой я вас застала.

Это не тот ответ, который мне нужен.

Если в мире опять появится невообразимое зло, тогда какой-нибудь герой снова будет бороться с лишениями, соблазнами и подлыми ловушками злых колдунов.

Он знал, что не осмелится уснуть.

Атака "asus p4p800 se скачать драйвер" была не против меня лично.

Зрение уже несколько приспособилось к полумраку, и можно было разобрать, что "Прошивка для samsung galaxy gio" одна из скульптур изображала седого старика, а другая темноволосую женщину.

Один из них довольно трудоемкий это тот, "скачать третий мир на телефон" что ты предлагаешь, с помощью оружия.

Если только ты не опаснее, чем выглядишь.

Мужчина покатился как мяч, чтобы избежать воды и осколков стекла.

Им нравилось его расплавлять, а потом обливать им свои любимые вещи для красоты.

Не долго думая, я сграбастал ее, привлек к себе и поцеловал.

Оно было невидимым, но могло ослепить.

Я чувствую несказанное облегчение.

Иванович не стал смеяться над тем, что корейцы полезли не в свое дело, а послал поздравление самому Ким Ир Сену и попросил совета в организации работы внешней разведки.

Начиналось самое ответственное и страшное.

Робладо нахмурился; было бы нелегко разобраться в смешении чувств, исказивших черты Вискарры; отцам иезуитам и священнику имя охотника, видимо, тоже не доставило удовольствия.

Именно такого вопроса следовало ожидать.

Так вот, сэр Уоткин Бассет, как я уже сказал, поделился своими подозрениями со Сподом.

Жена его, как всегда, оказалась более проницательной.

Сожалею, сэр, но этого имени "Смерть Петра. Исторические версии" я никогда не слышал.

К войне никто из них готов не был.

Поэтому, когда Смит услышал за дверями своего кабинета шум поднимающегося лифта, он окинул "Кто это" комнату беспокойным взглядом, словно ища, куда бы спрятаться.

Но он не чувствовал себя старше на двадцать лет.

Тебе придется лишь чуточку подождать.

Матесев покажет им, что представляет "Внеклассные мероприятия. 10-11 классы" собой атака регулярной воинской части.

Прибавив еще скорости, Исудзу снова переключил "Новогодний маскарад" все свое внимание на дорогу.

Дальновидный корсиканец, вероятно, понимал, что Луизиана "Экспансия - 1 По лезвию бритвы" недолго останется собственностью Франции.

Вместо этого Тома "кредиты недорогие" привязали к высокому столбу.

Хью взбирался на возвышения, переползал через острые каменные глыбы.

Беспокойство Линка о Драме казалось искренним, но интимной привязанности Джей не заметил.

Вы просили встретить в аэропорту вашего пациента, Римо Кочрена.

То, что ему не в тягость тебя содержать, к делу не относится.

Дети отрицательно покачали головами.

Так вот, я вырезал заметку, послал Тодди и приписал, так и так, ты молодой человек, стремишься пробиться в жизни, а я вот сделал тебе доброе дело, напечатал это во всех лондонских газетах.

Силы Добра приняли вызов, вступив в единоборство со Злом, несмотря на явное преимущество противника в данном споре.

Ведь она говорила от имени Судьбы.

Теперь полистаем эту волшебную книгу.

Тогда выслушай меня и иди с честью.

Герцог просматривал объявления о купле и продаже лошадей.

весело спросил Эрисон, откидываясь в кресле и барабаня пальцами по подлокотникам.

Возможно, что я преувеличивал свои ощущения.

Смит так и не понял, каким образом Швайд умудрялся использовать для хранения информации то, что он называл космической энергией, но это и не имело особого значения.

Реджи вдруг почувствовал себя хорошо.

В эту минуту она опустилась в кресло, так называемую качалку, и ее движения еще раз подчеркнули красоту и пропорциональность ее сложения.

Он невзлюбил меня после скачек, затаил злобу после экзамена и возненавидел, когда начальником заставы стал я, а не он.

На ее подготовку, вместе с проверкой систем и включением всех блоков в их должной последовательности, ушло около десяти минут.

Я пошел и принес ему еще немножко, добавив и себе.

Но юноша знал, что они приторно-сладкие и не утоляют жажду, что не поможет ему и едкий сок кактуса или агавы.

Там они наступили на что-то, вызвавшее взрыв, погубивший их.

Он откусил еще "взять кредит на покупку квартиры" ветчины и привычно задумался, откуда такая легкость во всем теле.

Флик, милая, продолжал Билл, с тех пор, как ты уехала, я сам не свой.

И рассердилась бы, если бы вы "Репетитор" не перестали меня так называть.

Наверное, хотели использовать его в своих целях, предположил Римо.

Можно сказать, что в эти ранние часы рассвета действие уже началось.

Плантатор не пожалел ни денег, ни трудов, чтобы придать празднеству пышность.

Либо есть война, либо нет войны.

Оно избавило меня от этого унижения.

Она была в легком подпитии и уставилась на Мейтланда, словно не узнавая его с пьяных глаз.

Ценю вашу любознательность, мистер Вустер, но в данный момент я не готов поделиться с вами моими соображениями.

Ну, если бы кто-то притворялся, что любит тебя, а сам бы встречался с другими девушками.

Он молча вручил Римо листок белой бумаги.

Так или иначе он должен найти средство, чтобы получить власть над ними.

Из будки выскочил лейтенант и приставил пистолет к голове женщины.

Только "санаторий северное сияние" глупец отправится туда, когда воды разливаются.

Надлер уверял меня, что моя новая должность переживет нынешние проблемы, и чем больше я о ней думал, тем более привлекательной она мне казалась.

Я же не хотел им ничего плохого.

Затем шесть на шесть квадрат открылся перед ним и медленно появился стакан с напитком, заполненный точно до расчетного уровня.

Он в изнеможении опустился на землю, а бродяга нетерпеливо вскочил на ноги; в его глазах горело обещание и немыслимые "каток северное сияние расписание" надежды.

Привести в деревню эту проклятую машину.

Last Updated ( Monday, 21 April 2014 10:02 )
 
Banner
Copyright © 2016 มุมการจัดการความรู้ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.